ZS Smrdaky


Prejdi na obsah

História

História Základnej školy pri zdravotníckom zariadení Smrdáky
Smrdáky sú známe svojimi kúpeľami. Ich minerálne a predovšetkým sírne vody najkoncentrovanejšie v strednej Európe, sírne bahná a liečivé klíma, majú blahodárne účinky predovšetkým na všetky kožné ochorenia.
Školu pri detskej liečebni v Smrdákoch zriadil v školskom roku 1975/76 vtedajší ONV - odbor školstva v Senici na podnet Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva SSR. Podnetom pre vytvorenie takéhoto typu školy bol čoraz sa zvyšujúci počet detí s kožnými chorobami.
Kúpeľná starostlivosť takto postihnutým deťom bola poskytovaná v Smrdákoch iba cez letné obdobie. So stále sa zvyšujúcim počtom detí s kožnými chorobami sa ukázalo, že sezónna prevádzka liečebne nepostačuje. Z toho dôvodu bola roku 1970 začatá a v roku 1975 dokončená výstavba detskej liečebne "Mladosť " s celoročnou prevádzkou.

Vzhľadom k tomu, že v novovybudovanej liečebni nebolo možné vyčleniť priestory pre triedy, vedenie kúpeľov rozhodlo postaviť v blízkosti detskej liečebne /DL/ školu. Škola bola odovzdaná do prevádzky súčasne s DL Mladosť 30.8.1975 pod názvom Základná škola pri Československých štátnych kúpeľoch v Smrdákoch.

Škola bola od začiatku vzniku s celoštátnou pôsobnosťou, navštevovali ju žiaci slovenskej, českej, maďarskej a ukrajinskej národnosti, učitelia sa stretli s viacerými problémami pri vyučovaní týchto žiakov. Dlhší čas trvalo zosúladenie vyučovania s liečebnými procedúrami. Hľadal sa optimálny čas pre vyučovanie žiakov. Po dohode s vedúcim lekárom liečebne sa prvé dva roky vyučovalo na dve skupiny nasledovným spôsobom :
1.-4. ročník sa vyučoval v čase od 9,30 do 12,00 hodiny
5.-8. ročník v čase od 13,00 do 15,30 hodiny.
Tento čas vyučovania sa neskôr ukázal ako nevhodný, lebo žiaci prichádzali do školy po liečebných procedúrach unavení, neboli schopní sa sústrediť na prácu v škole. Z týchto dôvodov sa v školskom roku 1978/79 organizácia denného režimu zmenila nasledovne:
žiaci 1.-4.ročníka sa učili v čase od 8,00 do 10,40 hod.
žiaci 5.-8. ročníka v čase od 10,55 do 13,45 hodiny.
Podľa takto rozvrhnutého času na dve skupiny pracujeme do dnešného dňa, i keď sa mení zaraďovanie ročníkov do jednotlivých skupín, vždy podľa potreby školy a DL.Od 1.1.1997 sme škola s právnou subjektivitou, náš súčasný názov je Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky.
V posledných rokoch sa boríme s problémami znižovania počtu žiakov. Z toho vyplýva i znižovanie počtu tried a pedagogických zamestnancov.
Koncom roka 2004 PLK Smrdáky zatvorili Detskú liečebňu "Mladosť" a zrekonštruovali DL " Eva", ktorá má kapacitu maximálne 37 lôžok. Museli sme uvoľniť časť priestorov školy, pre potreby terapie detských pacientov. V súčasnosti máme k dispozícii dve triedy, počítačovú učebňu, školský klub, žiacku knižnicu, zborovňu, riaditeľňu a dva kabinety.

Počas tridsať ročnej existencie základnej školy v nej pôsobilo niekoľko desiatok pedagogických zamestnancov. Nebudeme ich všetkých menovať, spomenieme len pani riaditeľky, ktoré na škole pôsobili.Riaditelia školy, ktorí pôsobili na Základnej škole pri kúpeľoch Smrdáky:

Mgr. Eva Minxová v školských rokoch 1975-1978
Mgr. Marta Macková v školských rokoch 1978-1979
Mgr. Margarita Vicenová v školských rokoch 1979-1991
Mgr. Viera Rosivačová v školských rokoch 1991 - doterazZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu