ZS Smrdaky


Prejdi na obsah

Školský klub

Školský klubŠkolský klub detí pracuje podľa nového výchovného programu, ktorý je súčasťou vzdelávacieho školského programu.

V tomto školskom roku pracuje jedno oddelenie ŠKD.

Školský klub detí /ŠKD/ je súčasťou Základnej školy pri zdravotníckom zariadení
Smrdáky a využíva pre svoju činnosť športový areál, park, jednu triedu na
detskom oddelení a počítačovú učebňu. V týchto priestoroch prebieha výchovná činnosť.
Žiaci ŠKD majú diagnostikované kožné ochorenie. Tejto skutočnosti musíme prispôsobovať aj výber a realizáciu jednotlivých činností a akcií v školskom klube.
Počet, vekové zloženie a záujmy detí sa stále menia, preto harmonogram aktivít pripravujeme postupne počas celého školského roka / významné udalosti, výročia, sviatky /. V nich sa zameriavame na odstraňovanie dôsledkov choroby v psychike dieťaťa počas pobytu v liečebni a na plnenie úloh určených učebnými osnovami. Ďalej ide o rozvíjanie fyzických a psychických oblastí osobnosti žiakov, formovanie ich mravného vedomia , zamerané na zvnútornenie predkladaných hodnôt , ich príjímanie a akceptovanie. Vo výchovnom procese so zdravotne oslabenými deťmi využívame všetkých šesť oblastí výchovy.
Vzdelávacia oblasť . Zameriavame sa v nej na rozvoj efektívnych spôsobov učenia, získavanie nových poznatkov a informácií z prístupných zdrojov, budeme podporovať a rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie a príslušné kľúčové kompetencie. Naďalej budeme skvalitňovať prácu s IKT, využívať žiacku školskú knižnicu a detské časopisy na rozvíjanie schopností sebavyjadrovania a vlastnej prezentácie a schopnosť počúvať.
Spoločensko-vedná činnosť. V nej sa zameriavame na rozvoj základných ručných činností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie, budeme využívať aktivity na spolurozhodovanie o živote v skupine, prejavovať úctu k starým a chorým ľuďom , vedieť prijať a vypočuť názor iných, budeme využívať všetky dostupné formy komunikácie , rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní , vedieť poskytnúť pomoc a pomoc privolať. Zameriame sa na rozvíjanie prameňov ľudskej dôstojnosti a sebaúcty. Budeme posiľňovať sebaoceňovanie, učiť deti vážiť si život a jeho jedinečnú a nesmiernu hodnotu i život každého človeka.


Pracovno-technická činnosť. V nej sa zameriavame na vytyčovanie osobných cieľov, pochopenie významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu,upevnenie a rozvíjanie základných manuálnych a technických zručností s príslušnými pracovnými kompetenciami.

Prírodnovedno-enviromentálna činnost. Táto oblasť sa zameriava na rozvíjanie základných princípov ochrany životného prostredia, ako aj rozvíjanie zručností pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia.

Esteticko-výchovná oblasť. Posilníme úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí . Zameriame sa na rozvíjanie kladných vzťahov k umeniu. Budeme rozvíjať talent a špecifické dannosti , tvorivé schopnosti a zručnosti, upevňovať pozitívny vzťah k estetickej úprave prostredia, objavovať krásu v dennom živote.

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť. Zameriame sa na kultivovanie základných hygienických návykov, rozvíjanie schopností relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, viesť k pochopeniu významu dodržiavania základných zásad zdravej výživy, a poznaniu základných princípov zdravého životného štýlu, spoznávaniu zásad prevencie chorôb.

V rámci projektu "Deň hrania" , ktorý sa uskutočňuje pod záštitou samosprávneho kraja v Banskej Bystrici sa zapojíme do hier, ktoré naplánujeme počas školského roka.


Školský výchovný program


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu